Είστε εδώ

Γκοσιόπουλος Τάκης, «Γιώργου Ψαλτόπουλου, Το γέλοιο του Θεού», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 1 (Μάρτιος 1955), σ. 42-43