Είστε εδώ

Γκοσιόπουλος Τάκης, «Χριστοφόρου Νάλτσα, Το Μακεδονικόν ζήτημα και η Σοβιετική Πολιτική», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 1 (Μάρτιος 1955), σ. 42