Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Από μήνα σε μήνα. Ο κ. Γ. Δέλιος», Μορφές, τχ. 86 (Νοέμβριος 1953), σ. 318