Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Από μήνα σε μήνα. Διαλέξεις - Ο κ. Ερέ», Μορφές, τχ. 86 (Νοέμβριος 1953), σ. 318