Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Από μήνα σε μήνα. Σημειώματα. Εξηγήσεις», Μορφές, τχ. 81 (Ιούνιος 1953), σ. 201-202