Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Από μήνα σε μήνα. Σημειώματα. Χωρατά και σοβαρά», Μορφές, τχ. 81 (Ιούνιος 1953), σ. 201