Είστε εδώ

Νίντας Μπάμπης, «Η ζωή του βιβλίου. Βασ. Καλογερά Πώς διδάσκονται οι εκθέσεις Θεσ)νίκη, 1952», Μορφές, τχ. 81 (Ιούνιος 1953), σ. 202