Είστε εδώ

Παπαφωτίου Κωνσταντίνος, «Τα σπήλαια του Carlsbad», Μορφές, τχ. 43 (Απρίλιος 1950), σ. 155-156