Είστε εδώ

Ιωάννης ο Δαμασκηνός, «Βαρλαάμ και Ιωάσαφ», Μορφές, τχ. 43 (Απρίλιος 1950), σ. 151-154