Είστε εδώ

Καρέλλη Ζωή, «Του λόγου», Μορφές, τχ. 36 (Σεπτέμβριος 1949), σ. 159-160