Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Η ζωή του βιβλίου. Ξενοφ. Κωνσταντόπουλου, Η κατά του Σωκράτους γραφή, Αθήναι 1949», Μορφές, τχ. 35 (Αύγουστος 1949), σ. 138-139