Είστε εδώ

«Η ζωή του βιβλίου. Ιω. Βασδαραβέλη, Αρματωλοί και Κλέφτες στην Μακεδονίαν-έκδοσ. Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών Θεσσαλονίκης 1948», Μορφές, τχ. 25 (Οκτώβριος 1948), σ. 32-33