Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Η ζωή του βιβλίου. Στίλπωνος Π. Κυριακίδου, Οι Σλάβοι εν Πελοποννήσω, έκδ. Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη 1947», Μορφές, τχ. 16 (Ιανουάριος 1948), σ. 157