Είστε εδώ

Νίντας Μπάμπης, «Η ζωή του βιβλίου. Στίλπωνος Π. Κυριακίδου, Η γένεσις του διστίχου και η αρχή της ισομετρίας. Μελέτη (Θεσσαλονίκη 1947)», Μορφές, τχ. 12 (Σεπτέμβριος 1947), σ. 474