Είστε εδώ

Νίντας Μπάμπης, «Η ζωή του βιβλίου. Γιώργου Δέλιου, Μουσική δωματίου (Διηγήματα-Θεσσαλονίκη 1947)», Μορφές, τχ. 11 (Αύγουστος 1947), σ. 435