Είστε εδώ

Παραφεντίδου Αλεξάνδρα, «Καλλιτεχνική κίνηση. Η έκθεση της Δος Γ. Τερλίδου», Μορφές, τχ. 3 (Μάιος 1936), σ. 105-106