Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Ο Κρητικός. (Το πρόβλημα της φεγγαροντυμένης)», Μορφές, τχ. 3 (Μάιος 1936), σ. 79-88