Είστε εδώ

Κύρου Κλείτος, «Ο κινηματογράφος. Πόλεμος και πολεμικές ταινίες», Κριτική, τόμ. 2, τχ. 11-12 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1960), σ. 240-245