Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Σημειώματα για ζητήματα διάθεσης του περιοδικού]», Κριτική, τόμ. 2, τχ. 11-12 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1960), σ. 225