Είστε εδώ

Κ, «[Σημείωμα για τον Roland Barthes]», Κριτική, τόμ. 2, τχ. 11-12 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1960), σ. 200