Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Ερωτήματα για μια συζήτηση πάνω στην πνευματική φυσιογνωμία της εποχής μας», Κριτική, τόμ. 1, τχ. 3 (Μάιος-Ιούνιος 1959), σ. 147