Είστε εδώ

Λανάρης Εμμανουήλ, «Θ.Σ. Έλιοτ Δυσκολίες πολιτευομένου [Μετάφραση Γ. Σεφέρη, Νεοελ. Αναγνώσματα Γ΄ Λυκείου, ΟΕΔΒ, 1981]», Φιλόλογος, τχ. 29 (Οκτώβριος 1982), σ. 185-200