Είστε εδώ

Παπαναούμ-Τζίκα Ζωή, «Θεωρία του ρόλου και κοινωνικοποίηση», Φιλόλογος, τχ. 18 (Δεκέμβριος 1979), σ. 229-244