Είστε εδώ

Καραμπατάκη Ντίνα, «Βιβλιοκρισίες. Δημήτριος Μιχ. Μεκάσης, Τα παλιά επαγγέλματα. Τόμος Β΄», Εταιρία, τχ. 24-25 (Δεκέμβριος 1996), σ. 73-74