Είστε εδώ

Καραμπατάκη Ντίνα, «Βιβλιοκρισίες. Ντίνος Χριστιανόπουλος, Μοναστήρι: ελληνικές εκδόσεις 1910-1913 - Φλώρινα: λογοτεχνικές εκδόσεις 1932-1950», Εταιρία, τχ. 24-25 (Δεκέμβριος 1996), σ. 72