Είστε εδώ

Καραμπατάκη Ντίνα, «Βιβλιοκρισίες. Εκδόσεις Πρεσπών 1996. Λεύκωμα Μοναστηριωτών του Συνδέσμου Μοναστηριωτών και πέριξ Η Ελπίς της Φλώρινας», Εταιρία, τχ. 24-25 (Δεκέμβριος 1996), σ. 71-72