Είστε εδώ

Δαγκίτσης Κώστας, «Ο δάσκαλος», Εταιρία, τχ. 20-21 (Αύγουστος 1995), σ. 124-139