Είστε εδώ

Μόδης Γεώργιος Χ., «Η δασκαλίτσα», Εταιρία, τχ. 20-21 (Αύγουστος 1995), σ. 23-28