Είστε εδώ

Μόδης Γεώργιος Χ., «Ο γάμος στα χωριά», Εταιρία, τχ. 20-21 (Αύγουστος 1995), σ. 17-22