Είστε εδώ

Αλεξίδης Σπύρος, «Η φωτογραφία της χιλιετηρίδας των Πρεσπών», Εταιρία, τχ. 19 (Μάρτιος 1995), σ. 37-38