Είστε εδώ

Ιωαννίδου Δομνίκη, «Κόκκινες πιπεριές Φλωρίνης», Εταιρία, τχ. 19 (Μάρτιος 1995), σ. 39-41