Είστε εδώ

Γκίλλος Φώτης, «Αναδρομές», Εταιρία, τχ. 4-5 (Φεβρουάριος 1990), σ. 10-11