Είστε εδώ

«Από το Μακεδονικό Λεύκωμα 1927», Εταιρία, τχ. 4-5 (Φεβρουάριος 1990), σ. 7