Είστε εδώ

Ηλιάδου-Τάχου Σοφία, «Βιβλιοκρισίες. Θέμη Μηλώση, Η ενδοχώρα», Εταιρία, τχ. 1 (Οκτώβριος 1989), σ. 44-46