Είστε εδώ

Καλοδήμος Θωμάς, «Το τραγούδι του Σουφ Αράπη», Έκφραση, τόμ. 12, τχ. 12 (Σεπτέμβριος 2001), σ. 92-99