Είστε εδώ

Σωτηριάδου Κλαίτη, «[Gabriel García Márquez]», Διαγώνιος, τχ. 14 (Μάιος-Αύγουστος 1976), σ. 127