Είστε εδώ

Λαχάς Κώστας, «Κείμενα. Ντεθίαμος αγέρ», Χάρτης, τχ. 24 (Μάιος 1987), σ. 597-604