Είστε εδώ

Ελύτης Οδυσσέας, «Ο Ρεμβασμός», Χάρτης, τχ. 21-23 (Νοέμβριος 1986), σ. 327