Είστε εδώ

Ελύτης Οδυσσέας, «Η μέθοδος του Άρα», Χάρτης, τχ. 21-23 (Νοέμβριος 1986), σ. 283-296