Είστε εδώ

Καχτίτσης Νίκος, «Κείμενα. Τρία γράμματα στον Γιώργη Παυλόπουλο: Γ», Χάρτης, τχ. 19 (Φεβρουάριος 1986), σ. 38-41