Είστε εδώ

Σταμπολής Κωστής, «Κλίμακες. Φωτογραφίες», Χάρτης, τχ. 5-6 (Απρίλιος 1983), σ. 609