Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Στίγματα. Σθλανιτζόθεν και Γλαβινοτζόθεν», Χάρτης, τχ. 1 (Ιούλιος 1982), σ. 10-11