Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Στίγματα. Ψευδοαισώπειο ή αντιφρονών αντιφωνητής», Χάρτης, τχ. 1 (Ιούλιος 1982), σ. 9