Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Στίγματα. Βραχύς διάλογος», Χάρτης, τχ. 1 (Ιούλιος 1982), σ. 8-9