Είστε εδώ

Μενεσίδης Γιάννης, «Σαργός (1990)», Το Τραμ, τχ. 15 (Νοέμβριος 1990), σ. 55