Είστε εδώ

Μενεσίδης Γιάννης, «Θεοφάνεια στην Καβάλα», Το Τραμ, τχ. 15 (Νοέμβριος 1990), σ. 56