Είστε εδώ

Χαμιδιελή Φωτεινή, «Κορίτσι (1982)», Το Τραμ, τχ. 13-14 (Ιούνιος 1990), σ. 53