Είστε εδώ

Χαμιδιελή Φωτεινή, «Η αυλή του αρχαιολογικού μουσείου Βέροιας (1989)», Το Τραμ, τχ. 13-14 (Ιούνιος 1990), σ. 54