Είστε εδώ

Χαμιδιελή Φωτεινή, «Καθισμένη κοπέλα (1985)», Το Τραμ, τχ. 13-14 (Ιούνιος 1990), σ. 52