Είστε εδώ

Κάντας Αριστείδης, «Το χώμα που μ' έθρεψε», Το Τραμ, τχ. 13-14 (Ιούνιος 1990), σ. 29-36